پایگاه تحلیلی خبری نصیرنیوز

شناسه مجوز وزارت ارشاد: ۸۶۲۶۰
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : دکتر محمدرضا نوروزی
سردبیر: هادی راشدی
خبرنگاران: وحید سریع القلم- سپهر کوزه چی- نیر سریع القلم – امیررضا نوروزی
زبان : فارسی و انگلیسی

 

هفته نامه تحلیلی خبری راهبردنامه

شناسه مجوز وزارت ارشاد: ۸۳۳۳۹
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر محمدرضا نوروزی
سردبیر: هادی راشدی
خبرنگاران: وحید سریع القلم- سپهر کوزه چی- نیر سریع القلم – امیررضا نوروزی
گستره توزیع : منطقه ای
زبان روزنامه : فارسی و انگلیسی